NOT:Makaleyi indirmek ya da pdf olarak okumak isterseniz, slideshare adresine gidiniz: https://bit.ly/2O7sDeH.

İntihal ve İntihalin Kanuni Sorumluluğu ile Ahlaki Yanlışlığı

Özet Bilimsel araştırmalar bilinmezi bilinir kılmak, sorunlara çözüm üretmek, sosyal ve kültürel unsurları tanımlayıp açıklamak için yapılır. Sonuçlarının toplum yararına kullanımı ve çalışmaların devamlılığı esastır. Bu nedenle araştırma sonuçlarının duyurulması gerekir. İletişim, bilimin temel unsurlarından birisidir. İlk bilimsel…

*Google kullanıcısı = 1.1 milyar kişi
*Youtube kullanıcısı = 1.2 milyar kişi
*Facebook kullanıcısı = 1.2 milyar kişi
*Whatsapp kullanıcısı = 1 milyar kişi
*Messenger kullanıcısı = 900 milyon kişi
*Viber kullanıcısı = 500 milyon kişi
*Twitter kullanıcısı = 350 milyon kişi
*Microsoft kullanıcısı = 1.2 milyar kişi
*Apple kullanıcısı…

Hamdi Sevben

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store